podnikající fyzickou osobou, kterou je Anton Lukin, se sídlem Praha, Stehlíkova 25, IČ:

04022432, Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku., e-mailová adresa

anton@clients-up.com (dále jako „správce“)

 

S osobními údaji nakládám výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím mé Zásady zpracování osobních údajů, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídím.

 

1. Jaké osobní údaje shromažďuji a zpracovávám

Vaše osobní údaje zpracovávám v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti se zájmem o mé služby, jedná se zejména o plné jméno, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a telefon. Další údaje, které získávám automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie.

 

2. Z jakých zdrojů osobní údaje získávám

Osobní údaje získávám pouze přímo od Vás prostřednictvím webových stránek www.clients-up.com či e-mailového nebo telefonického kontaktu. Ostatní údaje vyjmenované výše získávám prostřednictvím software třetích stran, např. Google Analytics a Facebook Advertising.

 

3. K jakým účelům osobní údaje využívám

Vaše osobní údaje využívám za účelem jednání o kupní smlouvě či uzavření kupní smlouvy, zaslání marketingových materiálu.

 

4. Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje zpracovávám po dobu 10 let, pokud byla uzavřena kupní smlouva. Pokud nebyla uzavřena, tak je zpracovávám po dobu 3 let.

 

5. Jakým způsobem zajišťuji ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou uchovávány elektronicky na vlastním hardware a dále on-line prostřednictvím software třetích stran. Ve všech případech je zajištěna prostřednictvím zaheslování ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

6. Komu osobní údaje poskytuji

Vaše osobní údaje nepředávám žádné další osobě. Výjimku představují externí služby a osoby podílející se na poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služby. Zpracovatelé poskytují vhodné záruky a jejich zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména:

 

• poskytovatelé softwaru, služeb a aplikací třetích stran - Google a Facebook.

• spolupracující osoby na základě zpracovatelských smluv (viz § 13 zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

 

Tyto osoby však mají přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to je nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

 

7. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je jednání o uzavření či uzavření kupní smlouvy nebo oprávněný zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

 

8. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

 

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na mě kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracovávám. Právo na opravu osobních údajů Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedu, jsou nepřesné či neúplné, máte právo požádat mě o jejich aktualizaci či doplnění.

 

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud mě požádáte, můžu vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi mě poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž mnou zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda můj oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste mi udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracovávám pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudu takto zpracovávat pro tento účel.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste mi poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 telefon: +420 234 665 111

 

10. Kontaktní údaje

Pro uplatnění svých práv ohledně ochrany osobních údajů mě můžete kontaktovat na emailu: anton@clients-up.com či písemně na adrese provozovny správce (Stehlíkova 25, Praha - Suchdol, 165 00). Jsem oprávněna požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budu reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které mě k němu vedly, vás budu vždy informovat. Komunikaci povedu způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

 

11. Jak informuji o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na mých webových stránkách www.clients-up.com.

 

Zveřejněno dne: 25. 5. 2018